Toelichting evaluatiedocument

Op deze pagina staat een toelichting op het evaluatiedocument. Er staan antwoorden op vragen over:

 • Definities: Wat wordt bedoeld met ...?
 • Bereik: Waar wordt op geïnspecteerd?

Nieuwe vragen kunnen worden ingediend: info@drempelvrij.nl

Definities

Gebruik oranje logo

19 jun 2017 - Toelichting op het gebruik van het oranje logo.

Deel van de website voldoet: oranje logo

Het kan zijn dat een afgebakende deelverzameling van de website voldoet aan Level A of AA (WCAG 2.0), maar niet de totale website. U bent in dat geval verplicht het oranje logo op de homepage te plaatsen. Een groen logo mag dan gedragen worden op alle pagina's binnen de website die volledig voldoen. Het oranje logo op de homepage moet dan linken naar een overzichtspagina waar uitgelegd wordt welke delen al wel en niet voldoen. Dit mag de toegankelijkheidverklaring zijn die mogelijk al op de website staat.

Wat mag tellen als een afgebakend deel?

Een scheiding mag niet zomaar op elk willekeurig punt in de website plaatsvinden. Delen moeten door de gebruiker goed te herkennen zijn: bijvoorbeeld aparte afgebakende systemen, processen, subdomeinen of technieken.

Voorbeelden van veel voorkomende afgebakende delen die goed te herkennen zijn door gebruikers zijn:

 • Een andere basis-URI
 • Alles achter een inlog
 • Een digitaal loket
 • Geo-informatiekaarten

Wat niet mag, is het opdelen van pagina's.
Een deelonderzoek mag dus bijvoorbeeld niet gaan over 'de carrousel op de homepage' of 'de twitter fountain op de contactpagina'.

Wat is een deelonderzoek?

Soms is het handig om een onderzoek op te delen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een bepaald systeem gemaakt is door een derde partij. Hoewel het inspectie-instellingen altijd vrij staat om opgedeelde rapporten te leveren om zo bevindingen beter te sorteren en communiceren naar de verantwoordelijke, kan ook het waarmerk zelf verschillende conclusies communiceren over verschillende delen. Zo is het voor de gebruiker van de website overzichtelijk welk gedeelte wel en welk gedeelte nog niet voldoet aan de richtlijnen.

Zo'n deelonderzoek geeft het recht om een oranje logo te dragen op de homepage van de website en pagina's binnen de website die nog niet volledig voldoen. Een groen logo mag dan gedragen worden op alle pagina's binnen de website die volledig voldoen. Het oranje logo op de homepage moet in dat geval linken naar een overzichtspagina waar uitgelegd wordt welke delen al wel en niet voldoen. Dit mag de toegankelijkheidverklaring zijn die mogelijk al op de website staat.

Als zo een deelonderzoek gewenst is (bijvoorbeeld omdat al bekend is dat een bepaald gedeelte van de site niet volledig voldoet) dan kan dat aangevraagd worden bij inspectie-instellingen die deze dienst leveren. Ook is het vaak mogelijk om na een initieel onderzoek de hercheck vorm te geven als een deelonderzoek.

Archiefmateriaal

Wat zijn de eisen aan webpagina's om ze als archief te beschouwen en op basis daarvan binnen/buiten de scope van een onderzoek te houden?

12 dec 2014 - Om te kunnen bepalen wat tot de archief kan worden aangemerkt voor inspectie dient een webpagina/verzameling webpagina's duidelijk zijn te gemarkeerd als archief.
De definitie 'duidelijk gemarkeerd als archief' houdt in dat:

 • Verwijzingen naar pagina's in het archief moeten gelabeld zijn als archiefpagina's;
 • Het moet een duidelijk geïsoleerd onderdeel van de website zijn, en dus niet vermengt tussen andere delen van de site (dit kan daardoor ook niet de volledige website zijn);
 • De content moet statisch zijn en niet meer geactualiseerd worden;
 • Er moet een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van archief pagina's kunnen verkrijgen.

Bereik

Partiële conformiteit

6 dec 2017 - Ter aanvulling op paragraaf 5.3 van het Evaluatiedocument - partiele conformiteit:

Voor duidelijk externe systemen die onderdeel van een of meerdere webpagina's vormen, kan een uitzondering worden gemaakt. In dat geval gelden de volgende regels:

 1. Duidelijk moet zijn wie de eigenaar is van het afzonderlijke systeem.
  Let wel: Deze 'derde partij' moet een andere partij zijn dan de partij die in de reguliere afzenderinformatie van de website wordt genoemd en een andere partij dan die het gedeelte gemaakt heeft dat wel beoordeeld wordt.
 2. Het volledige systeem wordt buiten de scope geplaatst. In de inspectie wordt geen uitspraak gedaan of het wel of niet toegankelijk is.
  Let wel:
  1. Het uitgescoopte gedeelte mag geen onderdeel zijn van een proces dat begonnen is op een gedeelte van de website dat wel door de eerste partij gemaakt is.
  2. Het uitgescoopte gedeelte mag geen niet-inferentie criteria fouten bevatten.
 3. Dit wordt in het inspectierapport opgenomen.
  Let wel: Over dit punt wordt op de website aangegeven wat de geplande processtappen zijn om dit gedeelte toegankelijk te krijgen en binnen welke termijn dit zal plaatsvinden.

Depricated HTML 5 specifieke elementen

21 nov 2016 - Nu HTML 5 standaard is, worden Depricated HTML 5 specifieke elementen niet afgekeurd, omdat deze geen probleem vormen voor de toegankelijkheid. Er wordt wel een opmerking over gemaakt in het inspectierapport. De technieken worden gevolgd en getoetst zoals is vastgelegd. Indien het Principe Universeel van kracht blijft, dient de techniek HU7 te worden aangepast.

'Statische' website voor inspectie

Wat gebeurt er als een aangeleverde website nog niet is afgerond / sterk verandert tijdens de inspectie?

2 jun 2015 - Als tijdens de inspectie blijkt dat aangeleverde website ingrijpend gewijzigd wordt, wordt de inspectie stopgezet en opnieuw gestart op het moment dat aangeleverde website wel is afgerond.

Wanneer tijdens de herinspectie blijkt dat de aangeleverde website sterk is veranderd ten opzichte van de initiële inspectie, aanpassingen met betrekking tot bevindingen daargelaten, wordt door de inspecteur beoordeeld in hoeverre de initieel geïnspecteerde website afwijkt van de afgeronde website qua functionaliteit en inhoud. Indien de website bij herinspectie te veel afwijkt van de oorspronkelijke website is het niet mogelijk om een herinspectie uit te voeren en is een nieuwe inspectie nodig om het waarmerk te behalen.

Succescriterium U.10.1

2 jun 2015 - De URI van de eerste pagina van een proces mag gezien worden als de URI van alle pagina’s binnen dat proces.

Succescriterium 2.4.2

2 jun 2015 - De titel van de eerste pagina van een proces mag gezien worden als de titel van alle pagina’s binnen dat proces.

Open data

10 apr 2015 - In afwachting van formele besluitvorming van de overheid voor het omgaan met CSV, XML en KML bestanden is het voorlopige besluit genomen om uit te leggen hoe met een bestand wordt omgegaan.

Van alle formaten kan niet worden aangetoond dat de bestanden toegankelijk zijn. De vraag is of er voor alle formaten een alternatief is, dat de gebruiker moet kunnen raadplegen.

Als een inspecteur tijdens een inspectie een bestand tegenkomt dat geen HTML, PDF, video of audio is, geldt het volgende:

Route als er een CSV, XML of KML bestand is gebruikt

Is er een alternatief voor de informatie in het bestand?;

 • Zo ja, beoordeel het alternatief
 • Zo nee, het bestand kan worden afgekeurd bij ijkpunt 1.1.1 en eventueel bij U.9.1 en U.10.1

Schematisch:

Schematische weergave route bij CSV, XML of KML (beschreven in voorgaande paragraaf)

Zodra er een formeel standpunt door de overheid gepubliceerd is, wordt opnieuw gekeken wat de consequenties voor de inspectie zijn.

Internet Explorer 8.0

12 dec 2014 - Vanaf 1 januari 2015 wordt IE 8.0 niet langer beschouwd als algemeen gangbare user agent.

Er wordt niet langer geïnspecteerd op IE 8.0, omdat 

 1. Het wordt niet onderhouden en
 2. Het aantal gebruikers is gelijk of minder dan (4%) en voor het besluit bij IE 6/7 is (2,5)% aangehouden.

Op grond van Global Stats Netherlands, staat IE 8.0 in oktober 2014 op 1,37%.
Zie de pagina van Global Stats Netherlands