De Stichting

Stichting drempelvrij.nl beheert en controleert de kwaliteit van het waarmerk en het gebruik van het logo.

Doel en activiteiten van de Stichting

Het doel van de Stichting drempelvrij.nl is:

 • het mede vanuit gebruikersperspectief bevorderen van de onbelemmerde toegang tot het internet voor alle gebruikers, in het bijzonder voor gebruikers met een functiebeperking, en om daartoe de noodzakelijke activiteiten te ontwikkelen;
 • het opzetten, beheren en uitvoeren van de kwaliteitsregeling Waarmerk drempelvrij ten behoeve van personen met een functiebeperking en het bevorderen van de naleving van die regeling.

De Stichting drempelvrij.nl tracht haar doel te bereiken door:

 • Het ontwikkelen en vaststellen van de kwaliteitsregeling, waaronder de richtlijnen voor de toegankelijkheid van internetsites;
 • Het beheren van het woordmerk en beeldmerk van de regeling;
 • Het bevorderen van een uniforme toepassing van de kwaliteitsregeling;
 • Het streven naar aansluiting bij internationaal geldende eisen en internationale ontwikkelingen op het gebied van digitale toegankelijkheid;
 • Het uitvoeren of doen uitvoeren van de kwaliteitsregeling, waaronder begrepen het verlenen van inspectiecertificaten;
 • Het sluiten van overeenkomsten en het maken van nadere afspraken met de inspectie-instellingen;
 • Het bijhouden van een register van de houders van een inspectiecertificaat uit hoofde van de kwaliteitsregeling;
 • Het geven van voorlichting over de kwaliteitsregeling;
 • Het verrichten van alle werkzaamheden, die bijdragen aan het goed functioneren van de kwaliteitsregeling;
 • Het afhandelen van klachten en bezwaren inzake de uitvoering van de kwaliteitsregeling.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. De bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden. Het bestuur kan voor bepaalde werkzaamheden werkgroepen instellen. Bij de instelling van een werkgroep moet duidelijk zijn wat de taakstelling is van deze werkgroep.

 • Fini de Paauw, Voorzitter (In het dagelijks leven ondernemer)
 • Matt Poelmans, Vicevoorzitter en Secretaris (In het dagelijks leven senior consultant HEC)
 • Otger Meuwissen, Penningmeester (In het dagelijks leven directeur Meuwissen Projectmanagement)
 • Dick Sijtsma (In het dagelijks leven technisch manager bij Incus-software)
 • Margreeth Pape, Waarnemer (In het dagelijks leven adviseur logistiek en duurzaamheid Thuiswinkel.org)
 • Marijke van Grafhorst, Ambtelijk secretaris

In 2020 zijn de vergaderdata van het bestuur:

 • 28 februari
 • 3 april
 • 26 juni
 • 18 september
 • 20 november

Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid

De Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid (TEC T&G) heeft als taak om de inspectie-eisen op te stellen; de kwaliteit te bewaken van de kwaliteitsregeling; het nemen van besluiten inzake interpretatievragen met betrekking tot de richtlijnen en het verstrekken van informatie over de inhoud, interpretatie, uitvoering en het functioneren van de kwaliteitsregeling.

 • Dick Sijtsma (Stichting drempelvrij.nl)
 • Brian Bors (Accessibility)
 • Gerard Copinga (Technobility)
 • Armen Mnatsian
 • David Jessurun (Mo & Mo)
 • Marijke van Grafhorst, Ambtelijk secretaris

Als u als lid van de TEC T&G betrokken wilt zijn bij de activiteiten van de stichting Waarmerk drempelvrij.nl, neem dan contact op met info@drempelvrij.nl.

Meer informatie: TEC T&G

De werkgroep inspectie-instellingen

De werkgroep inspectie-instellingen heeft als taak om de kennis, inzichten en belangen van de inspectie-instellingen onderling af te stemmen en in te brengen in de drempelvrij.nl organisatie. De voorzitter van deze werkgroep kan op verzoek van het bestuur of op eigen verzoek zonder stemrecht deelnemen aan de bestuursvergadering.

 • Eric Velleman, Voorzitter (Accessibility)
 • Ron Beenen (Accessibility)
 • Joost Eijkens (Technobility)
 • Armen Mnatsian (Keurmerkinstituut)
 • Marijke van Grafhorst, Ambtelijk secretaris

Statuten Stichting drempelvrij.nl

Op 12 februari 2014 heeft het bestuur het besluit genomen om de statuten en de naam van de Stichting te herzien.

Download de Statuten van de Stichting drempelvrij.nl - PDF document, 0,1MB

Handboek Stichting drempelvrij.nl

Het handboek van Stichting drempelvrij.nl bevat onder andere informatie over de statuten, inspectie-instellingen, operationele activiteiten en de inspectie-eisen voor websites.

In het handboek kunt u lezen hoe de procedures formeel zijn geregeld, en hoe de relatie tussen drempelvrij.nl en de inspectie-instellingen is geregeld. Organisaties die inspectie-instelling willen worden kunnen in het handboek lezen aan welke eisen ze moeten voldoen.

Download het Handboek Stichting drempelvrij.nl - PDF document, 2,6MB

Jaarverslagen Stichting drempelvrij.nl

Activiteitenplannen Stichting drempelvrij.nl