ANBI

De Stichting drempelvrij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

90%-eis

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Geen winstoogmerk

Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk.

Beschikkingsmachtcriterium

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek.

Eigen vermogen moet beperkt blijven

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De ratio achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI’s.

Vanaf 1-1-2014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantieren van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken.

Actueel beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in:

 • de werkzaamheden die de instelling verricht;
 • de manier waarop de instelling geld wil werven;
 • het beheer van het vermogen van de instelling;
 • de besteding van het vermogen van de instelling.

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uitkering liquidatiesaldo

Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze regeling is geintroduceerd bij de Geefwet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld geld van een concertgebouw na opheffing ook weer besteed aan een concertgebouw. Dit in verband met het tijdelijke belastingvoordeel op giften aan culturele ANBI’s.

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI’s moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI’s hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.

Administratieve verplichtingen

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken:

 • de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 • de aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
 • de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
 • de aard en omvang van het v7rmogen van de goeddoelinstelling.

Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met het bestedingscriterium, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie. Onder commerciële activiteiten worden verstaan: het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen.

Publicatieverplichting

Een ANBI moet vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Deze vindt u hieronder.

Bedrijfsgegevens

De Stichting drempelvrij.nl (voorheen Stichting Waarmerk drempelvrij.nl) heeft ten doel:

 • het mede vanuit gebruikersperspectief bevorderen van de onbelemmerde toegang tot het internet voor alle gebruikers, in het bijzonder voor gebruikers met een functiebeperking, en om daartoe de noodzakelijke activiteiten te ontwikkelen
 • het opzetten, beheren en uitvoeren van de kwaliteitsregeling Waarmerk drempelvrij ten behoeve van personen met een functiebeperking, verder te noemen de kwaliteitsregeling, en het bevorderen van de naleving van die regeling

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het ontwikkelen en vaststellen van de kwaliteitsregeling, waaronder de inspectie-eisen voor de toegankelijkheid van internetsites;
 • het verwerven en beheren van het woordmerk en beeldmerk van de regeling;
 • het bevorderen van een uniforme toepassing van de kwaliteitsregeling;
 • het streven naar aansluiting bij internationaal geldende eisen en internationale ontwikkelingen op het gebied van digitale toegankelijkheid;
 • het uitvoeren of doen uitvoeren van de kwaliteitsregeling, waaronder begrepen het verlenen van inspectiecertificaten;
 • het sluiten van overeenkomsten en het maken van nadere afspraken met de inspectie-instellingen;
 • het bijhouden van een register van de houders van een inspectiecertificaat uit hoofde van de kwaliteitsregeling;
 • het geven van voorlichting over de kwaliteitsregeling;
 • het verrichten van alle werkzaamheden, die bijdragen aan het goed functioneren van de kwaliteitsregeling;
 • het afhandelen van klachten en bezwaren ter zake de uitvoering van de kwaliteitsregeling.

De Stichting kan andere kwaliteitsregelingen op het gebied van digitale toegankelijkheid opzetten, beheren en uitvoeren.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 30199239.

Bestuur

Het bestuur van Stichting drempelvrij.nl bestaat uit 2 bestuursleden, namelijk de heer D.S. Sijtsma en de heer S.P. de Paauw.

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 5 oktober 2004 verleden voor notaris mr. H.C.D. ten Broecke te Hilversum is opgericht de Stichting drempelvrij.nl (voorheen Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl). De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting drempelvrij.nl (voorheen Stichting Waarmerk drempelvrij.nl).

Statutenwijziging

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2014 waar het voltallige bestuur heeft besloten de statuten algeheel opnieuw vast te stellen.

Vrije reserve

De Stichting streeft ernaar continuïteit te waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten en fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten.

ANBI

Stichting drempelvrij.nl is een stichting die aan de voorwaarden voldoet om zich te kwalificeren als een ANBI.

Verwerking van de opbrengst 2020

Het resultaat over 2020 ad € 4.211,- is overeenkomstig het besluit van het bestuur toegevoegd aan de vrije reserve.

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2020 (x € 1)
2020 2019
Vaste activa
Financiële vaste activa 13.310 13.310
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren6.6083.879
Overige vorderingen en overlopende activa 175 175
Liquide middelen3.319 4.849
Stichtingsvermogen -33.635 -37.846
Langlopende schulden
Lening o/g 46.000 46.000
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.832 8.052
Overige schulden en overlopende passiva 8.215 6.007
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 (x € 1)
2020 2019
Opbrengsten 20.411 14.752
Ontvangen donatie 0 0
Kosten
Overige personeelskosten 0 0
Bestuurskosten 155 2.031
Exploitatiekosten 10.714 12.871
Kantoorkosten 0 0
Verkoopkosten 3.207 0
Algemene kosten 744 555
Totaal 14.820 15.458
Bedrijfsresultaat5.591 -706
Financiële baten en lasten -1.380 -1.380
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening4.211 -2.086

Fiscale en contactgegevens

Het BTW nummer van de Stichting drempelvrij.nl is NL 814370639B01. Overige gegevens staan op de contactpagina.