Terug naar nieuwsoverzicht

Provinciale verkiezingswebsites & IPO stemwijzer

Anderhalf miljoen mensen buitengesloten

Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De campagne is al in volle gang, het is belangrijk om op de website te kunnen bekijken welke onderwerpen in uw provincie hot zijn. De stemwijzers en provinciale websites bieden in de aanloop naar de verkiezingen hulp bij het bepalen van de stemkeuze, aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma's van politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen.
Tijd voor Viziris en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl om de websites te laten onderzoeken op toegankelijkheid.

Sinds de laatste provinciale verkiezingen in 2007, waarbij één van de twaalf provinciale websites toegankelijk was, zijn vele toezeggingen en intenties uitgesproken dat de websites de volgende keer aan de Webrichtlijnen (richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites van de overheid) zouden voldoen.

In december 2006 heeft de bestuurlijke adviescommissie e-Provincies besloten de Webrichtlijnen binnen de provincies te implementeren.
De Webrichtlijnen zijn inmiddels geen vrijblijvende afspraken meer: door de overheid is afgesproken dat alle overheidsinstellingen op 1 januari 2011 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. Weliswaar staan hier geen sancties op, maar de overheid zal meer en meer worden aangesproken door groepen die er last van hebben dat een overheidsorganisatie niet aan de richtlijnen voldoet. Ook de provincies hebben middels de Interprovinciale OverlegGroep Informatiebeleid (IOG-Info) uitgesproken hieraan gevolg te zullen geven.
Vol verwachting dat de intenties in de afgelopen vier jaar omgezet zijn in digitale daden en dat daarmee de websites aan de Webrichtlijnen zouden voldoen, heeft Stichting Accessibility in opdracht van CG-Raad, Viziris en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl een quickscan uitgevoerd. En wat blijkt:
Van de onderzochte websites voor de provinciale verkiezingen voldoet geen van de twaalf aan de eisen van de Webrichtlijnen. En ook niet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid, prioriteit 1. Zelfs de stemwijzer van het Interprovinciaal overleg (IPO) is ontoegankelijk!

Tijd om deze websites de lucht uit te halen want voor ouderen en mensen met een beperking is het moeilijk om zich overal goed te informeren. Ruim anderhalf miljoen mensen wordt belemmerd in de uitoefening van hun democratische rechten. Deze vorm van uitsluiting is gezien alle beschikbare hulpmiddelen en ondersteuning ronduit schandalig te noemen. In plaats van een verbetering is er sprake van een achteruitgang. Zoals Roel van Houten, beleidsmedewerker van Viziris, heeft opgemerkt: "Hoe zou de Nederlandse samenleving het vinden als de kandidatenlijst alleen in braille wordt verstrekt?"

Vergelijking scores vijf provincies op WCAG 1.0 prioriteit 1 in 2007 en 2011
Richtlijnen WCAG 1.0 prioriteit 1 Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Utrecht Provincie Groningen Provincie Limburg
Omschrijving Nr 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011
Tekstequivalent 1.1 nee nee ja nee nee nee nee nee nee nee
Taalwisseling 4.1 nee ja nee n.v.t. nee n.v.t. nee n.v.t. n.v.t. n.v.t.
css 6.1 nee ja nee ja nee ja ja ja nee ja
datatabel 5.1 ja n.v.t. nee n.v.t. nee ja nee n.v.t. n.v.t. n.v.t.
frametitel 12.1 nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja n.v.t.
script/object 6.3 nee nee ja ja nee nee nee ja nee ja
audio beschrijving 1.3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee nee nee
equivalente alternatieven synchroniseren 1.4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee nee nee
Totaal in jaar 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011
Aantal fout 5 2 3 2 5 2 4 3 5 3
Aantal goed 1 2 2 3 0 2 1 2 1 2
Aantal niet van toepassing 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3

In schema 1 is de vergelijking tussen 2007 en 2011 voor vijf provincies in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat geen website voldoet aan de minimale eisen. De naleving van de richtlijnen 1.1; 1.3; 1.4 - Lever equivalente alternatieven voor auditieve en visuele content - en 4.1 - Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften) - is niet verbeterd.
Er is een lichtpuntje. Op het onderdeel 6.1 - Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden - is vooruitgang is geboekt.

De constatering dat de huidige afspraken zonder sancties en aanpak niet werken, is daarmee helaas opnieuw bevestigd. drempelvrij.nl komt op voor het belang van de grote groep burgers die nu door onwil, onvermogen en onkunde wederom wordt uitgesloten. Als iedere stem in dit land telt, moet informatie voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is nu niet verzorgd noch geborgd. De laksheid van de bestuurslagen holt het democratisch functioneren steeds verder uit. Na 10 jaar intenties om drempels weg te halen, wordt het tijd voor een andere aanpak!
Het IPO moet zich schamen over deze uitkomst. En de provincies moeten verplicht worden om de digitale dienstverlening Webrichtlijnen toegankelijk op orde te hebben. drempelvrij.nl kijkt uit naar het onderzoek van de gemeentelijke websites dat in maart wordt opgeleverd en de maatregelen die verantwoordelijk minister Donner uitvaardigt.

Overzicht quickscan

Door ervaren onderzoekers is in een kort tijdbestek een quickscan uitgevoerd naar mogelijke toegankelijkheidproblemen op provinciale verkiezingswebsites. In de scan zijn verschillende richtlijnen van de Webrichtlijnen zowel met een automatische tool als handmatig onderzocht.

Uitgangpunt voor de quickscan zijn de Webrichtlijnen van de Overheid. Er is gekeken naar een aantal van de prioriteit 1 ijkpunten, aangevuld met richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Door deze aanpak, die nauw aansluit bij de methodologie van de Accessibility Monitor 2010, is het effect van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidwebsites robuust gescand.

De scan geeft een betrouwbare indicatie van toegankelijkheidproblemen. Als er daadwerkelijk inspectie uitgevoerd zou zijn, is een toename van het aantal problemen waarschijnlijker dan een afname.

Overzicht scores in quickscan websites provincies

Naam internetsite Aantal fout Aantal niets gevonden (n.v.t.) Oordeel
1 http://www.provincies.nl/magazine/ IPO 5 10 afgekeurd
2 http://www.provincie.drenthe.nl/verkiezingen/ 3 8 afgekeurd
3 http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale-staten/verkiezingen/ 6 2 afgekeurd
4 http://www.kiezefoarfryslan.nl/ 5 6 afgekeurd
5 http://www.gelderland.nl/?id=16045 5 6 afgekeurd
6 http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/stem-voor-groningen/ 3 8 afgekeurd
7 http://www.limburg.nl/verkiezingen2011/ 4 8 afgekeurd
8 http://www.brabant.nl/subsites/provinciale-statenverkiezingen.aspx 4 8 afgekeurd
9 http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Statenverkiezingen.htm 2 12 afgekeurd
10 http://www.overijsselkiest.nl/ 4 10 afgekeurd
11 http://stem2maart.nl/ Utrecht 2 8 afgekeurd
12 http://www.zeelandstemt.nl/home/ 2 8 afgekeurd
13 http://www.zuid-holland.nl/verkiezingen 2 8 afgekeurd

De richtlijnen waarop de provinciale websites het meest zijn afgekeurd:

1.1. Afbeeldingen - Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element.

Op dit punt scoort alleen Drenthe goed; alle andere provinciale websites zijn fout!

1.3. Video, Audiodescriptie - Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen, kun je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie.

Voor dit punt is op de websites van Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland niets gevonden. Alle andere provinciale websites zijn fout.

1.4. Video, Captions synchroon - Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kun je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie.

Op de website van Noord-Holland is niets gevonden. Alle andere provinciale websites zijn fout.

3.5. Koppen - Gebruik header-elementen om de documentstructuur over te brengen en gebruik ze volgens de specificatie.

Voor dit punt is op provincies.nl/magazine niet gevonden. Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Brabant en Noord-Holland zijn fout. Hier scoren de websites van Drenthe, Groningen, Overijssel, stem2maart, Zeeland en Zuid-Holland goed.

6.3 Scripts - Zorg ervoor dat pagina’s bruikbaar zijn als scripts, applets of andere programmaobjecten niet worden ondersteund.

Hier scoren de websites van Groningen, Limburg, Brabant en Noord-Holland goed.
De overige websites zijn allemaal fout.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief