Terug naar nieuwsoverzicht

Kwaliteitsregeling Webrichtlijnen

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl beheert per 20 juli 2007 de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande drempelvrij.nl regeling, met extra ijkpunten voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voor bestaande deelnemers aan de toetsing voor het Waarmerk drempelvrij verandert in de nieuwe regeling niets.

Achtergrond

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Zoals het huidige waarmerk drempelvrij.nl heeft aangetoond, levert toepassing van de standaarden een beter toegankelijke website op.

De Nederlandse overheid heeft eerder verschillende internationale standaarden samengebracht in de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen omvatten kwaliteitseisen die zowel voor overheid als bedrijfsleven belangrijk zijn voor de aanbesteding, de bouw, het onderhoud en het beheer van websites. Voor meer informatie webrichtlijnen.overheid.nl.

Voordelen van de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen

Websites die zijn gebouwd volgens de Webrichtlijnen hebben de volgende voordelen:

  • Betere bereikbaarheid;
  • Betere vindbaarheid;
  • Betere toegankelijkheid - voldoen aan WCAG 1.0, prioriteit 1 en 2;
  • Toename in snelheid;
  • Lagere kosten voor beheer en onderhoud;
  • Voorbereid op de raadpleging via mobiele telefoons enPDA's.

Een nieuwe toetsingsmethodiek voor álle Webrichtlijnen

Om de kwaliteitregeling ook goed te borgen, is het afgelopen half jaar in opdracht van en samenwerking met BZK door de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek om álle Webrichtlijnen betrouwbaar en eenduidig te toetsen. Het resultaat is vastgelegd in een nieuw normdocument Webrichtlijnen voor het Waarmerk drempelvrij.nl, versie 1.0 d.d. 20 juli 2007 en het normdocument Webrichtlijnen, richtlijnen voor de ceasura en sampling, versie 1.0 d.d. 20 juli 2007.
Het normdocument Webrichtlijnen beschrijft wat gedaan en onderzocht wordt om een website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Het document richtlijnen voor ceasura en sampling beschrijft de methode waarop de toetsing en de weging van de toetsingsuitkomsten plaatsvindt. Door afstemming met experts binnen en buiten Nederland is geborgd dat het toetsingskader in lijn is met internationale standaarden, zoals de W3C-specificaties voor toegankelijkheid, HTML en CSS.
De beide documenten zijn er nu nog alleen in het Engels; vanaf de eerste week van september zijn ze ook in het Nederlands beschikbaar.

De toetsing

Het toetsen van websites kan deels automatisch en deels handmatig. De automatische toets is bereikbaar via http://www.webrichtlijnen.nl/toetsen. Deze toets kan 47 van de 125 webrichtlijnen beoordelen. Een groot deel van de toegankelijkheidsrichtlijnen kan niet automatisch getoetst worden, daarvoor is handmatig onderzoek noodzakelijk.
Voor het uitvoeren van de handmatige toets zijn het normdocument Webrichtlijnen en het sampling en ceasura document beschikbaar. Hiermee worden alle richtlijnen beoordeeld.
De inspectie-instellingen van drempelvrij.nl bieden ondersteuning aan website-eigenaren die niet zelf hun website willen onderzoeken of die aantoonbaar willen voldoen aan de Webrichtlijnen.

De kwaliteitsregeling Webrichtlijnen is vastgesteld door het Ministerie van BZK en het bestuur en de stakeholders van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Zij biedt houvast bij het borgen van de kwaliteit tijdens de uitbestedings-, ontwerp-, bouw-, opleverings- en beheerfase van websites. Een website die aantoonbaar aan de Webrichtlijnen voldoet, verhoogt het economische en sociale rendement en getuigt van innovatiekracht.

Meer informatie en de richtlijnen: www.drempelvrij.nl/webrichtlijnen/

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief