Terug naar nieuwsoverzicht

Koerswijziging toegankelijke overheidswebsites heilloze weg

Toegang tot overheidswebsites niet langer gegarandeerd voor gehandicapten

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken informeerde deze week per brief de Tweede Kamer over de toegankelijkheid en kwaliteit van de websites van de (rijks)overheid. De stand van zaken en de aangekondigde beleidswijziging is met teleurstelling en verbazing ontvangen door diverse betrokken organisaties. In tegenstelling tot eerdere beloften maakt de minister eerder gedane toezeggingen niet waar. Nog steeds voldoet maar 4% van de bijna 1000 websites van de rijksoverheid aan de eisen. Bij gemeenten is het beeld niet veel beter: zo’n 10% voldoet aan de minimale eisen.

Gebruikersperspectief

De organisaties maken zich grote zorgen omdat in de beleidswijziging van de minister het gebruikersperspectief geheel ontbreekt, terwijl dit recentelijk in diverse overleggen met het ministerie nog is benadrukt.

VN Verdrag

In het nieuwe beleid wordt het perspectief van de gebruiker ondergeschikt gemaakt aan het perspectief van de organisatie. Dit betekent tevens dat de Nederlandse overheid afstand neemt van de internationale standaard voor webtoegankelijkheid. Van het loslaten van de prioritering van deze standaard zijn met name mensen met een beperking zoals doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden de dupe. Daarnaast is dit vernieuwde beleid in strijd met het voornemen om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren.

Merkwaardig genoeg wordt de eerder aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur ingetrokken. Deze was toegezegd om bestuurlijke druk te creëren, als de deadline voor minimale toegankelijkheid van overheidswebsites per 1 januari 2013 niet gehaald zou worden.

Van resultaatverplichting naar inspanningsverplichting

Een opvallende koerswijziging is de verschuiving van de resultaatverplichting naar een inspanningsverplichting. De aandacht voor het vroeg in het proces opnemen en borgen van kwaliteitseisen is op zich een positieve ontwikkeling. Echter, verantwoording en toetsing zijn essentiële componenten om de kwaliteit en toegankelijkheid van websites te borgen. Zonder deze resultaatsverplichting ontbreekt de urgentie voor verbetering.

Voortgangsrapportage

De rapportage van de minister doet voorkomen dat er een wezenlijke verbetering gemeten is in de toegankelijkheid. Met het voor de rapportage gebruikte meetinstrument kan hierover echter geen uitspraak worden gedaan. Het instrument meet bijvoorbeeld maar 4 van de 16 punten die voor mensen met een beperking belangrijk zijn.

'Pas toe of leg uit'-beleid

Onderdeel van het nieuwe beleid is de 'pas toe of leg uit'-regel. De minister geeft organisaties de ruimte om te zich te verantwoorden voor eisen die niet gehaald worden. Deze pragmatische aanpak leent zich goed voor de kwaliteitseisen. Echter, dit mag niet gelden voor de minimale eisen die toegang voor mensen met een beperking garanderen.

De Chronisch zieken en Gehandicapten raad Nederland, Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Bartiméus en Stichting Accessibility doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de toegang tot online overheidsinformatie voor iedereen te garanderen.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief