Terug naar nieuwsoverzicht

Kamerbrief stand van zaken Webrichtlijnen

In een brief aan de Tweede Kamer over de Webrichtlijnen kondigt minister Donner vergaande maatregelen aan voor de meeste van de 400 websites van de rijksoverheid. Daarnaast meldt de minister dat wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor websites van gemeenten en andere mede-overheden. De brief is op vrijdag 11 november aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder volgen de belangrijkste passages:

Rijksoverheidswebsites

'Ik constateer dat de rijksoverheid een groot aantal websites heeft, waarvan tot dusver onduidelijk is in hoeverre deze aan de Webrichtlijnen voldoen. Dat acht ik een ongewenste situatie. Ik kies er niet voor om alle tot dusver geïnventariseerde sites, voor zover dat nog niet gebeurd is, te laten toetsen en deze vervolgens zo nodig aan te passen, zodat zij aan de Webrichtlijnen voldoen. Naar verwachting zou dit tot een kostbare en langdurige operatie leiden. Een aanzienlijk effectievere oplossing is het saneren van het aantal websites van de rijksoverheid en het waar mogelijk en relevant onderbrengen van de content van losstaande websites in de site rijksoverheid.nl. In de Webrichtlijnen monitor 2010 is deze website 'duidelijk goed gebouwd' genoemd. De directeuren Communicatie en de CIO’s van de ministeries zullen voorstellen doen voor deze sanering. De sites die na deze sanering resteren, zullen uiteraard moeten voldoen aan de eisen vanuit de webrichtlijnen.'

Voor websites van de rijksoverheid geldt sinds september 2006 dat ze bij oplevering dienen te voldoen aan de Webrichtlijnen. Dit is vastgelegd in het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites, na een motie van de Tweede-Kamerleden Madsen en Fierens in april van dat jaar.

Websites van gemeenten en mede-overheden

'Over de toepassing van de webrichtlijnen bij de gemeenten heb ik uw Kamer eerder dit jaar een rapport doen toekomen, dat stelde dat 98% van de gemeenten niet aan de Webrichtlijnen voldoet. Thans hebben 21 gemeenten een waarmerk voor toegankelijkheid, waarvan 9 een waarmerk dat aangeeft dat de website volledig voldoet aan de Webrichtlijnen. Inmiddels is de implementatie van de Webrichtlijnen als resultaatverplichting opgenomen in de met de medeoverheden opgestelde overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Daarbij geldt dat eind 2012, bij de tussentijdse evaluatie van het i-NUP, de websites aan prioriteit 1 voldoen en 1 januari 2015, bij het einde van de implementatie van het i-NUP, aan de maximale vereisten. In het i-NUP is opgenomen dat aan niet nakomen van de verplichting t.a.v. de Webrichtlijnen de consequentie zal worden verbonden dat via een algemene maatregel van bestuur verplichtingen aan gemeenten opgelegd worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van een AMvB.'

Toetsing op Webrichtlijnen

'Ook de wijze van toetsing verdient aandacht. Zoals hierboven geschetst doet de huidige toetsingssystematiek te weinig recht aan de mate van werkelijke toegankelijkheid van de websites van de rijksoverheid en de medeoverheden. In overleg met de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl en andere belanghebbende organisaties wil ik komen tot een toetsingsmodel dat recht doet aan de werkelijke toegankelijkheid en daarmee een voorwaarde vormt voor transparantie en aanspreekbaarheid. Op de website www.webrichtlijnen.nl zal ten slotte meer en duidelijker informatie beschikbaar komen over het opnemen van de webrichtlijnen bij de aanbesteding van de ontwikkeling van websites.'

Lees de volledige Kamerbrief op www.rijksoverheid.nl.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief