Blijven voldoen WCAG 2.1

Met de invoering van de Europese standaard EN 301 549 en de uitvoering hiervan in Nederland, is het mogelijk om uit te gaan van verschillende vormen van conformiteitsverklaringen. Daarbij is het van belang dat het er niet om gaat om eenmalig de toegankelijkheid op orde te hebben – een momentopname – maar om het op te nemen in een procesaanpak. Hierdoor wordt de toegankelijkheid beter in de totale organisatie gewaarborgd.

WCAG spreekt niet over een 'site', maar over een 'verzameling webpagina's'. Waar we hier spreken over 'site', bedoelen we dus een verzameling webpagina's.

Inspectierapport

Als u uw website laat inspecteren door een van de inspectie-instellingen, ontvangt u een inspectierapport, de onafhankelijke conformiteitsverklaring. In het insprectierapport is een overzicht opgenomen van de status van de geïnspecteerde kanalen van uw organisatie conform WCAG 2.1 en de evaluatiemethodologie WCAC-EM.
Er staat in welke digitale en handmatige inspecties hebben plaatsgevonden.

Daarnaast staat in een voortgangsrapportage beschreven:

  • welke maatregelen de organisatie neemt om de beschreven onderdelen te verbeteren, c.q. zodanig in beheer te houden dat aan de eisen voldaan wordt
  • of en welke alternatieven beschikbaar zijn zo lang niet aan de eisen wordt voldaan
  • op welke termijn wel aan de eisen wordt voldaan

Deze rapportage bevat de instemming van de verantwoordelijke bestuurder van uw organisatie.

Met ‘kanaal’ of ‘digitaal kanaal’ wordt een afgebakend domein bedoeld, dat duidelijk één geheel vormt. Een kanaal kan via meerderde url’s worden ontsloten. Het kan gaan om een website (WCAG 2.1 spreekt over ‘een verzameling webpagina’s) of mobiele app.

Geldigheidsduur

Conform EU 301 549 is de inspectie, de onafhankelijke conformiteitsverklaring, onderdeel van een procesaanpak.
Er worden twee statussen onderscheiden:

Status 1: Waarmerk drie jaar geldig

Als uit de inspectie blijkt dat het geïnspecteerde kanaal volledig voldoet aan het door u gekozen drempelvrij niveau en u kunt aantonen welke beheermaatregelen u heeft genomen om te blijven voldoen, krijgt u een waarmerklogo uitgereikt dat drie jaar geldig is.
Bij een grote tussentijdse wijziging in het geïnspecteerde kanaal vindt een deeltoets plaats.

Status 2: Waarmerk één jaar geldig

Als uit de inspectie blijkt dat uw website nog niet volledig voldoet aan het gekozen drempelvrij niveau, maar u kunt aantonen dat u maatregelen heeft ingepland om binnen één jaar wel volledig te voldoen, krijgt u een waarmerk uitgereikt dat één jaar geldig is. Het logo dat bij dit waarmerk hoort, heeft een oranje rand. Afhankelijk van het gekozen drempelvrij niveau, heeft het één of twee sterren; het waarmerk voor een deel van de website heeft geen ster.

Waarmerklogo's drempelvrij voor status 2; groen met een oranje rand

Na een jaar vindt een deeltoets plaats op grond van de afgesproken maatregelen. Op grond daarvan kan status 1 of opnieuw status 2 behaald worden.

Toegankelijke content

Om te blijven voldoen aan de eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl is het belangrijk dat u extra aandacht besteedt aan de content. Zorg dat nieuwe teksten en afbeeldingen die op de site worden geplaatst toegankelijk zijn.

Afspraken maken

U kunt met een van de inspectie-instellingen afspraken maken over de inspectie van uw kanaal/kanalen en een contract afsluiten. De inspectie-instelling zal dan in overleg (drie)jaarlijks uw site inspecteren of deeltoetsen uitvoeren.