Tijdelijke ontheffingslijst bij WCAG 2.1

WCAG 2.1 kent een aantal eisen, waar niet zo makkelijk aan voldaan kan worden. Tot 23 september 2020 geldt daarom een aantal uitzonderingen voor bepaalde onderdelen, zie Specifieke situaties.

Uitzonderingen 2020-2025

Drempelvrij.nl volgt de wettelijk afgesproken termijn van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en de wettelijke afspraken die van kracht worden. Omdat de huidige wettelijke regeling vanaf 1 juli 2018 bekend is, is de onderstaande uitwerking per publicatiedatum van kracht. Deze uitwerking blijft van kracht tot 31 december 2025[1].

Voor die onderdelen die conform de wettelijke uitzonderingsregelingen buiten beschouwing gelaten zijn bij het toekennen van een certificaat voor de periode van 3 jaar, maar binnen deze periode wel van kracht worden, voorziet de regeling als volgt:

  • Voor die onderdelen die wel in het inspectierapport zijn opgenomen en voldoen voor de wettelijk gestelde termijn, blijft het waarmerk voor 3 jaar van kracht vanaf de datum van toekenning (status 1).
  • Voor die onderdelen die wel in het inspectierapport zijn opgenomen en niet voldoen, vindt alleen op dat onderdeel vanaf de wettelijke datum een inspectie plaats. Als op grond van deze inspectie blijkt dat dit deel niet voldoet, wordt een aantekening bij het certificaat geplaatst en krijgt de klant een termijn van maximaal 90 werkdagen om dit onderdeel toegankelijk te (laten) maken. Als na de termijn blijkt dat er niet wordt voldaan aan de gestelde eisen wordt vanaf die datum aangegeven dat het certificaat 1 jaar geldig is en een volledige herinspectie plaats vindt binnen 1 jaar (status 2).

De uitwerking die hierboven staan vermeld, gelden naast de overheidswebsites ook voor alle niet-gouvernementele overheidswebsites.


[1] De regeling wordt voor maximaal 5 jaar bedacht want de laatste uitzondering vervalt op 23 september 2021