Tijdelijke ontheffingslijst bij WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2 kennen een aantal eisen, waar niet zo makkelijk aan voldaan kan worden. Voor deze knelpunten is door de Stichting drempelvrij.nl een Tijdelijke Ontheffingslijst vastgesteld. Dit is een dynamische lijst. Zodra voor een punt op de lijst een afdoende en haalbare oplossing is gevonden, verdwijnt het van de lijst.
Nieuwe vraagstukken kunnen worden ingediend: info@drempelvrij.nl. Na beoordeling van de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid (TEC T&G) kunnen deze op de lijst geplaatst worden.

Huidige ontheffingen

Uitzonderingen Europese richtlijn

30 juni 2017 - Stichting drempelvrij.nl heeft besloten om de uitzonderingen in artikel 1, lid 4 van de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps over te nemen voor zowel de (semi)overheid als het bedrijfsleven. Dat betekent dat de uitzonderingen buiten de inspectie vallen, er geen toetsing op plaatsvindt en er ook geen uitspraak over gedaan wordt door een inspectie-instelling, mits een klant hier expliciet om vraagt.

Voor elke uitzondering is beschreven in welke gevallen deze precies geldt.
Het gaat om de volgende uitzonderingen:

Zie https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/specifieke-situaties.

Een toegankelijke website is op de toekomst voorbereid

Stichting drempelvrij.nl adviseert om de bevindingen over de uitzonderingen wel te laten benoemen in het inspectierapport zodat de maatregelen die genomen moeten worden naar de toekomst toe bekend zijn en ingepland kunnen worden. Zo is de toegankelijke website op de toekomst voorbereid.

Eerdere ontheffingen

Per 01-01-2017: PDF en (her)inspectie

Als bij een inspectie blijkt dat PDF's van na 1 januari 2015 in de sample niet voldoen, wordt de site afgekeurd.

Als bij de herinspectie blijkt dat de eerder geïnspecteerde PDF's zijn 'gerepareerd' en voldoen, wordt minimaal 1 extra PDF van na 1 januari 2015 (ten opzichte van het initieel onderzoek) in de sample opgenomen om vast te stellen of het probleem structureel is opgelost. De inspecteur beslist of het nodig is om nog meer PDF's in de sample op te nemen.

Als de in de sample aanwezige PDF's na herinspectie binnen 40 dagen zijn 'gerepareerd', maar de overige PDF's in de sample nog niet voldoen, moet op de homepage een oranje logo worden gevoerd. Dit oranje logo moet verwijzen naar een uitlegpagina die:

 • een verklaring bevat dat niet alle PDF's van na 1 januari 2015 op dit moment voldoen maar dat dit probleem een jaar na de inspectiedatum zal zijn opgelost, en
 • een mogelijkheid bevat voor de bezoeker om op verzoek specifieke PDF's toegankelijk te laten maken.

Als de website daarnaast voldoet aan drempelvrij niveau 1, 2 of 3 van WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2, mag op de overige pagina's het groene logo (met twee of drie sterren) worden gevoerd.

De klant die het oranje logo voert, omdat niet alle PDF's na hercheck voldoen, gaat de verplichting aan zich voor het volgende jaar opnieuw te laten inspecteren. Dit is in deze situatie een voorwaarde voor het voeren van het oranje logo. Het oranje logo geeft in deze situatie aan dat op grond van de sample van 2 PDF’s is aangetoond dat de organisatie in staat is de PDF's toegankelijk te maken en dit binnen een jaar na de inspectiedatum ook zal toepassen.

Bij 2 of minder PDF's op een website dienen deze PDF's te voldoen en is de bovenstaande oplossing niet van toepassing.
PDF's van voor 1 januari 2015 vallen buiten de scope van inspectie.

Tijdelijke ontheffing voor nieuwe PDF stopt per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 worden websites waarop nieuwe PDF-bestanden staan die niet voldoen voor dit punt worden afgekeurd, c.q. die voldoen voor dit punt goedgekeurd. Ook moet er een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van een oud PDF-bestand kunnen verkrijgen.

Een nieuwe PDF is een PDF van 1 januari 2015 of latere datum. Voor het bepalen of een PDF nieuw is, wordt aangehouden:

 • Een datum in de PDF, of
 • Een datum op de pagina waarvandaan naar het bestand gelinkt is, of
 • Een datum in de bestandseigenschappen van de PDF, of
 • Zonder beschikbare datumaanwijzing

Tijdelijke ontheffing voor nieuwe PDF

Op 16 december 2014 heeft het bestuur het nieuwe toepassingstraject voor inspectie van PDF vastgesteld:

 • Vanaf 1 januari 2015 worden nieuwe PDF-bestanden inhoudelijk onderzocht en wordt hierover gerapporteerd. Er worden nog geen websites afgekeurd wanneer nieuwe PDF-bestanden nog niet voldoen.
 • Vanaf 1 juli 2015 worden websites waarop nieuwe PDF-bestanden staan die niet voldoen voor dit punt afgekeurd c.q. die op dit punt voldoen voor dit punt goedgekeurd. En:
 • Er moet een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van een oud PDF-bestand kunnen verkrijgen.

Tijdelijke ontheffingen voor video en RSS-feeds

Volgens het bestuursbesluit van 24 maart 2014 zijn de tijdelijke ontheffingen:

 • Video: De volgende bestandsformaten zijn toegestaan: WebM, MP4, Theora.
 • RSS-feed: De RSS-feed wordt buiten de scope van het onderzoek gehouden.

Mits anders is vermeld, gaan deze ontheffingen in per 28 mei 2014 en eindigen 12 maanden later, namelijk op 28 mei 2015. Uiterlijk 2 maanden voordat de ontheffing afloopt, beslist de Stichting of de ontheffing van kracht blijft.

Verlenging tijdelijke ontheffing video

Op 4 juli 2016 besluit het bestuur dat de tijdelijke ontheffing voor video met een jaar verlengd wordt tot 28 mei 2017.

Een tijdelijke ontheffing betekent dat een organisatie die het Waarmerk drempelvrij.nl WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2 wil behalen, gebruik kan maken van de genoemde bestandsformaten.

Met deze ontheffingen kiest Stichting drempelvrij.nl voor een realistische aansluiting op de praktijk.

Einde uitzondering RSS-feeds

Op 4 juli 2016 besluit het bestuur dat de ontheffing voor RSS-feeds binnen de notitie open formaten valt en niet meer specifiek hoeft te worden uitgezonderd.

Verantwoording

De verantwoording voor de bovenstaande keuzes is als volgt:

MP4

Of het videoformaat MP4 een open standaard of specificatie is, is nog niet duidelijk. Verschillende rechtszaken over de intellectuele eigendommen van (delen van) MP4 zijn nog gaande. Omdat MP4 zeer breed ondersteund wordt door alle typen browsers, wordt dit tijdelijk behandeld als open standaard tot er formeel uitsluitsel is.

RSS-feed

Omdat de aangeboden informatie via de RSS-feed als alternatief wordt beschouwd van de aanwezige informatie op de verzameling webpagina's, wordt de RSS-feed niet opgenomen binnen de scope van het onderzoek. (Evaluatiedocument 2.2.2 en 3.2)

PDF

PDF-documenten zijn vaak nog niet volledig toegankelijk. Omdat sinds versie 2 van de norm deze documenten in veel gevallen als onderdeel van de website worden gezien, moeten de documenten ook toegankelijk worden gemaakt, wil een website het Waarmerk drempelvrij.nl kunnen behalen. Om organisaties de tijd te geven deze overgang vorm te geven, is gekozen om tijdelijk websites niet af te keuren op grond van ontoegankelijke nieuwe PDF-bestanden.

Vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie voor DigiD

Op 26 februari 2015 heeft het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl besloten om vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie meer te verlenen voor DigiD. DigiD voldoet nog steeds niet aan de aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium 2.2.1).

Hoewel DigiD niet voldoet, heeft dit geen invloed op de toekenning van het waarmerk aan websites die DigiD moeten gebruiken. Dit geldt in het geval van Webrichtlijnen voor 50 van de 51 punten. In het rapport bij het waarmerk komt een duidelijke vermelding dat DigiD ontoegankelijk is en blijft tot nadere mededeling.

Tijdelijke ontheffingen voor DigiD

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium 2.2.1).

Om websites die DigiD bevatten, maar verder aan alle richtlijnen voor WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2 voldoen, in de gelegenheid te stellen het bijbehorende logo te behalen, heeft het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl op 27 februari 2014 besloten dat voor een periode van 7 maanden, van februari 2013 tot september 2014, een website niet op DigiD kan worden afgekeurd.
NB Deze ontheffing geldt alleen voor de DigiD-inlogpagina (https://digid.nl/inloggen) en alleen voor het succescriterium 2.2.1.

DigiD oplossing in uitwerking

29 april 2014 - Met DigiD is gesproken over oplossingen om te voldoen aan het succescriterium 2.2.1, de aanpasbaarheid van de tijdslimiet. In de komende maand wordt een voorstel uitgewerkt waarmee de oplossing in beeld komt. In de tussentijd wordt een website niet op grond van DigiD afgekeurd.

Op 21 mei 2014 heeft het bestuur aanvullend besloten dat voor de tijdslimiet van de inlogpagina van DigiD dispensatie wordt verleend. Dat houdt in dat een verlenging van totaal 120 minuten voldoende is om aan het succescriterium 2.2.1 te voldoen.
Voor de absolute sessietijd van 120 minuten die vanuit DigiD Eenmalig inloggen is ontstaan, wordt dispensatie verleend tot 1 maart 2015.

De ontheffingen in de praktijk

Organisaties kunnen in de praktijk bij toetsingen zelf aangeven of op de onderdelen van de Tijdelijke Ontheffingslijst getoetst moet worden door de inspectie-instelling. Zij zijn dit niet verplicht; de onderdelen zijn op dit moment geen onderdeel van het waarmerk (logo).

Als een organisatie ervoor kiest om de onderdelen wel te laten toetsen, worden deze in het inspectierapport ook vermeld.