Toelichting evaluatiedocument

Op deze pagina staat een toelichting op het evaluatiedocument. Er staan antwoorden op vragen over: 

  • Definities: Wat wordt bedoeld met ...?
  • Bereik: Waar wordt op geïnspecteerd?

Nieuwe vragen kunnen worden ingediend: info@drempelvrij.nl

Definities

Archiefmateriaal

Wat zijn de eisen aan webpagina's om ze als archief te beschouwen en op basis daarvan binnen/buiten de scope van een onderzoek te houden?

12 dec 2014 - Om te kunnen bepalen wat tot de archief kan worden aangemerkt voor inspectie dient een webpagina/verzameling webpagina's duidelijk zijn te gemarkeerd als archief.
De definitie 'duidelijk gemarkeerd als archief' houdt in dat:

  • Verwijzingen naar pagina's in het archief moeten gelabeld zijn als archiefpagina's;
  • Het moet een duidelijk geïsoleerd onderdeel van de website zijn, en dus niet vermengt tussen andere delen van de site (dit kan daardoor ook niet de volledige website zijn);
  • De content moet statisch zijn en niet meer geactualiseerd worden;
  • Er moet een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van archief pagina's kunnen verkrijgen.

Bereik

Internet Explorer 8.0

12 dec 2014 - Vanaf 1 januari 2015 wordt IE 8.0 niet langer beschouwd als algemeen gangbare user agent.

Er wordt niet langer geïnspecteerd op IE 8.0, omdat 

  1. Het wordt niet onderhouden en
  2. Het aantal gebruikers is gelijk of minder dan (4%) en voor het besluit bij IE 6/7 is (2,5)% aangehouden.

Op grond van Global Stats Netherlands, staat IE 8.0 in oktober 2014 op 1,37%.
Zie de pagina van Global Stats Netherlands

Open data

10 apr 2015 - In afwachting van formele besluitvorming van de overheid voor het omgaan met CSV, XML en KML bestanden is het voorlopige besluit genomen om uit te leggen hoe met een bestand wordt omgegaan.

Van alle formaten kan niet worden aangetoond dat de bestanden toegankelijk zijn. De vraag is of er voor alle formaten een alternatief is, dat de gebruiker moet kunnen raadplegen.

Als een inspecteur tijdens een inspectie een bestand tegenkomt dat geen HTML, PDF, video of audio is, geldt het volgende:

Route als er een CSV, XML of KML bestand is gebruikt

Is er een alternatief voor de informatie in het bestand?;

  • Zo ja, beoordeel het alternatief
  • Zo nee, het bestand kan worden afgekeurd bij ijkpunt 1.1.1 en eventueel bij U.9.1 en U.10.1

Schematisch:

Schematische weergave route bij CSV, XML of KML (beschreven in voorgaande paragraaf)

Zodra er een formeel standpunt door de overheid gepubliceerd is, wordt opnieuw gekeken wat de consequenties voor de inspectie zijn.

'Statische' website voor inspectie

Wat gebeurt er als een aangeleverde website nog niet is afgerond / sterk verandert tijdens de inspectie?

2 jun 2015 - Als tijdens de inspectie blijkt dat aangeleverde website ingrijpend gewijzigd wordt, wordt de inspectie stopgezet en opnieuw gestart op het moment dat aangeleverde website wel is afgerond.

Wanneer tijdens de herinspectie blijkt dat de aangeleverde website sterk is veranderd ten opzichte van de initiële inspectie, aanpassingen met betrekking tot bevindingen daargelaten, wordt door de inspecteur beoordeeld in hoeverre de initieel geïnspecteerde website afwijkt van de afgeronde website qua functionaliteit en inhoud. Indien de website bij herinspectie te veel afwijkt van de oorspronkelijke website is het niet mogelijk om een herinspectie uit te voeren en is een nieuwe inspectie nodig om het waarmerk te behalen.

Succescriterium U.10.1

2 jun 2015 - De URI van de eerste pagina van een proces mag gezien worden als de URI van alle pagina’s binnen dat proces.

Succescriterium 2.4.2

2 jun 2015 - De titel van de eerste pagina van een proces mag gezien worden als de titel van alle pagina’s binnen dat proces.

Depricated HTML 5 specifieke elementen

21 november 2016 - Nu HTML 5 standaard is, worden Depricated HTML 5 specifieke elementen niet afgekeurd, omdat deze geen probleem vormen voor de toegankelijkheid. Er wordt wel een opmerking over gemaakt in het inspectierapport. De technieken worden gevolgd en getoetst zoals is vastgelegd. Indien het Principe Universeel van kracht blijft, dient de techniek HU7 te worden aangepast.